Προσλήψεις 31 ατόμων στο Δήμο ΠατρέωνΤο ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια τηνπρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες,για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ουκαι 6ουΘερινού.

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως ισχύει

.2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των μερών Β ́ και Γ ́ του Ν. 4765/2021 «το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

.3.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών

.4.Την άμεση και επιτακτική ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού για την ομαλή λειτουργία του 5ουκαι 6ουΘερινού ΚΔΑΠ καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει επαρκώς την στελέχωση των δύο δομών

.5.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13/27-04-2023 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΓΝ4/02-05-2023

.6.Την υπ’ αριθμ.56/23-05-2023(ΑΔΑ: ΨΜΧΔΟΛΑΟ-3ΚΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού διάρκειας έως δύο μήνεςγια την αντιμετώπισητωναναγκών του 5ουκαι 6ουΘερινού ΚΔΑΠ».

7.Την υπ’ αριθμ.πρωτ.47533/26-05-2023(ΑΔΑ: ΨΔ25ΟΡ1Φ-ΔΡΛ)Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων»

.8.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2730/11-04-2023 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιώ ν με την οποία βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη δαπάνη στον προϋπολογισμό έτους 2023.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 7626224 Πάτρα Πάτρα, 31/05/2023Αρ. Πρωτ.:3660

Scroll to Top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πολιτική απορρήτου